O projekcie

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek w Strzelcach Opolskich w partnerstwie ze Specjalistycznym Niepublicznym Ginekologiczno-Położniczym Zakładem Opieki Zdrowotnej „Femina”s.c. J. Rękawek, J. Ulfik oraz Gminą Krapkowice rozpoczęło realizację Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

„Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych dla kobiet w ciąży i małych dzieci, a tym samym danie im szansy na bezpieczny przebieg ciąży, poród bez powikłań oraz wydłużenie i poprawę jakości życia ich dziecka, życia w jak największej sprawności bez chorób wrodzonych lub wywołanych pneumokokami – także w życiu dorosłym (do późnej starości).

Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem oraz szeroko rozumiana edukacja, mają na celu zachęcić młodych rodziców do wcześniejszego podejmowania decyzji o powiększeniu rodziny – co może odwrócić niekorzystne statystyki demograficzne naszego regionu i wpłynąć na bezpieczny przebieg ciąży w pierwszym jej etapie oraz rozwój dziecka w pierwszych dwóch latach jego życia.

Wartość Projektu: 1 999 560,00 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 1 888 460,00 zł 
Okres realizacji Projektu: od 1 maj 2017r. do 30 kwietnia 2019r. 

W projekcie przewidziano:

 • nieinwazyjne badania prenatalne dla 1335 matek poniżej 35 r. życia do 20 tyg. ciąży, z których 100. zostanie objęte dodatkowo mobilną opieką okołoporodową w ramach szkoły rodzenia oraz usługami poradni laktacyjnej.
 • szczepienia przeciwko pneumokokom dla maksymalnie 200 dzieci w wieku od 6 tyg. do 2 lat (97 K/ 103 M), z których 50 zostanie dodatkowo przebadanych psychomotorycznie, a 3. udzielony zostanie mobilny instruktaż rehabilitacji w warunkach domowych – w ramach niwelowania nieprawidłowości rozwoju dziecka do lat 2.
 • szkolenia dla personelu medycznego (20. osób).

Do kogo jest skierowany Projekt: Projekt jest skierowany zarówno dla kobiet poniżej 35 r.ż. do 20 tyg. ciąży oraz dzieci do lat 2. oraz personelu medycznego, mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie czterech powiatów województwa opolskiego tj.:

a) powiat strzelecki
b) powiat kędzierzyńsko – kozielski
c) powiat krapkowicki
d) powiat głubczycki

Udział w Projekcie jest bezpłatny!

 1. DZIAŁANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNE (DiE), których głównym zadaniem będzie dotarcie i rozpowszechnienie informacji o projekcie i jego działaniach wśród:
  1) grup docelowych objętych poszczególnymi działaniami;
  2) pracowników OPS/PCPR;
  3) rodziców oczekujących na dziecko lub wychowujących dziecko do lat 2.;
  4) ogółu mieszkańców południowego regionu woj. opolskiego, obejmujące powiaty: strzelecki, kędzierzyńsko-kozielski, głubczycki oraz krapkowicki..

  Głównym celem prowadzonych Działań Informacyjno-Edukacyjnych będzie promocja dostępu do nowoczesnych i wysokiej jakości usług zdrowotnych, połączona z edukacją wspierającą kształtowanie nawyków korzystania ze świadczeń zdrowotnych w formie m.in. nieinwazyjnych badań prenatalnych, czy też szczepień ochronnych przeciw pneumokokom, unikania czynników ryzyka, nakłaniania do regularnych badań, promowania zdrowego stylu życia w ciąży i po porodzie oraz w wieku dziecięcym oraz utrzymywania dobrej kondycji fizycznej młodych matek i ich dzieci.

 2. PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ PNEUMOKOKOWYCH – szczepienia przeciw pneumokokom (dzieci w wieku: do 2 lat) – która będzie oparta na wykonywaniu szczepień przeciw pneumokokom (SPP), poprzez szczepionkę skonfigurowaną typu: PCV 13, zapewniającą największe, bo 88% pokrycie serologiczne wśród grupy dzieci, które będą objęte SPP (wiek: 6 tydzień do 2 r. ż).

  Szczepieniami przewiduje się objąć grupę 200. dzieci – 97 K i 103 M – w wieku do 2 lat (roczniki: 2015-2016 bez grupy ryzyka IChP), w przyjętym schemacie szczepień populacyjnych „2+1” (w tym podanie dziecku kolejnej dawki szczepionki, celem zapewnienia mu odpowiedniej ochrony) lub schemacie ‘1+1’ w programie dla dzieci znajdujących się pomiędzy 7-24 miesiącem ich życia, zgodnie z przyjętym programem szczepień w ramach NFZ.

  Dostrzeżona konieczność realizacji programu SPP dla dzieci w wieku do 2 lat wynika zarówno z powstałej luki finansowania tych szczepień w ramach świadczeń NFZ dla roczników: 2015-2016 z w/w gr. wiekowej, połączonej z dużą powszechnością (nosicielstwem) bakterii pneumokokowych u dzieci w tym wieku, sięgającej wg różnych szacunków: 80-98%(!) populacji dzieci. Brak profilaktyki zakażeń pneumokokowych (szczepienia ochronne) może w konsekwencji prowadzić do wystąpienia inwazyjnej choroby pneumokokowej (IChP), która jest jedną z głównych przyczyn zachorowań i zgonów wśród noworodków i młodszych dzieci.

 3. NIEINWAZYJNE BADANIA PRENATALNE DLA KOBIET (PONIŻEJ 35 ROKU ŻYCIA), pozwalające na wczesne wykrycie wad wrodzonych płodu i ich efektywne leczenie jeszcze przed narodzinami dziecka.

  Badania prenatalne (BP), w ramach w/w formy wsparcia realizowane będą w dwóch formach
  (działaniach):

  A) BADANIE USG genetyczne płodu (USG) – wykonane zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Badanie USG pozwala na wczesnym etapie życia płodowego wykryć ryzyko, związane z występowaniem u dziecka niektórych wad genetycznych tj. zespołu
  Downa, Edwarda lub Turnera; a także wad wrodzonych m.in bezmózgowia, wad serca, rozszczepu wargi, wodogłowia czy karłowatości. Dzięki badaniu, możliwe jest dokładne zbadanie takich parametrów jak: pęcherzyka ciążowego i żółtkowego, grubości fałdu karkowego, kości nosowych, zarysu i wymiarów poszczególnych organów płodu oraz pracy jego serca, długości kości
  udowych, czy też łożyska, pępowiny i płyn owodniowego.

  B) BADANIA BIOCHEMICZNE – tzw. test podwójny (PAPPA-A tj. osoczowe białko ciążowe oraz Beta-hCG – wolna gonadotropina kosmówkowa) – test ten służy do określenia ryzyka rozwoju trzech najczęściej występujących wad rozwojowych u dzieci, tj. zespołu Downa (trisomia chromosomu 21) , zespołu Edwardsa (trisomia chromosomu 18) oraz zespołu Patau (trisomia chromosomu 13).

  Potrzeba realizacji BP wynika z korzyści, jakie wiążą się z ich wykonywaniem, celem postawienia prawidłowej i dokładnej diagnozy, a co z tym związane – również i skutecznego leczenia płodu w okresie życia wewnątrzmacicznego lub tuż po urodzeniu dziecka.

  Badania prenatalnymi (BP) zostanie objętych 980 kobiet (przyszłych matek poniżej 35 r.ż.), zamieszkujących południowy region woj. opolskiego tj. powiaty: głubczycki, strzelecki, krapkowicki i kędzierzyńsko-kozielski)

 4. MOBILNA OPIEKA OKOŁOPORODOWA NAD MATKĄ (do 20. tygodnia ciąży oraz po porodzie) – ta forma wsparcia i opieki nad matką do 20. tygodnia ciąży i/lub od 7. tygodniu po porodzie będzie realizowana w ramach w/w projektu poprzez dwa rodzaje działań:

  A) MOBILNE SZKOŁY RODZENIA (MSR) – wsparciem planuje się objąć grupę 100. kobiet do 20. tygodnia ciąży, spodziewających się i/lub planujących dziecko. MSR realizowane w ramach
  projektu prowadzone będzie w 20. grupach, składających się średnio z 5. uczestników projektu (kobiet). Do udziału w zajęciach dopuszczeni będą także partnerzy życiowi UP.

  Usługa MSR będzie się składała z cyklu spotkań (10. spotkań w cyklu dla każdej z uczestniczek projektu), trwających po ok. 90min/spotkanie. Spotkania te będą prowadzone przez wykwalifikowany personel medyczny z odpowiednim doświadczeniem (położne i specjaliści okołoporodowi z zakresu opieki nad kobietą w ciąży). W każdym z powiatów objętych projektem (strzelecki, k-kozielski, krapkowicki, głubczycki) utworzone zostanie min. 1 miejsce, gdzie będą się mogły odbywać usługi MSR.

  Planowana tematyka zajęć w ramach MSR będzie obejmowała przykładowo następujące zagadnienia:

  1. CIĄŻĄ – zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży, zasady prawidłowego odżywania;
  2. PORÓD – przebieg I, II i III okresu porodu i zwiastuny zbliżającego się porodu, czynna postawa rodzącej podczas porodu itp.;
  3. ZASADY OPIEKI POPORODOWEJ – stany emocjonalne w czasie ciąży, depresja poporodowa, przystosowanie się do nowej roli;
  4. KARMIENIE PIERSIĄ (KP) – zalety i zasady KP, praktyczne aspekty KP, problemy związane z KP i sposoby radzenia sobie z nimi, odżywianie się matki karmiącej;
  5. POWRÓT PŁODNOŚCI PO PORODZIE i współżycie seksualne;
  6. ĆWICZENIA I GIMNASTYKA OGÓLNIE USPRAWNIAJĄCA,
  7. PIELĘGNACJA NOWORODKA/NIEMOWLĘCIA –codzienna pielęgnacja skóry, kąpiel, przewijanie, ubieranie itp.
  8. PIERWSZA POMOC w stanach naglących u noworodka i niemowlęcia,
  9. PROBLEMY ZDROWOTNE w okresie noworodkowym;
  10. SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE I ZALECANE.

  B) MOBILNE PORADNIE LAKTACYJNE (MPL) – usługą tą planuje się objąć grupę 100.
  kobiet (do 20. tyg ciąży i/lub 7+ tyg. po porodzie).

  Dla każdej z kobiet przewidziano 1. poradę, trwającą ok. 90min. Usługa MPL świadczona
  będzie przez certyfikowanego doradcę ds. laktacji (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia), który pomoże młodym matkom zgłębić i nauczyć je praktycznego karmienia piersią, pomoże im w ich codziennych podejściu do obowiązków i problemów, z jakimi się zmagają w tym aspekcie,
  dokona profilaktyki zdrowotnej oraz instruktażu poszczególnych czynności karmienia piersią, a także służył będzie inną niezbędną profesjonalną pomocą w tym obszarze.

  Tematy zajęć, porad i usług w ramach MPL i MSR będą dostosowywane w zależności od potrzeb zgłaszanych przez kobiety (Uczestniczki Projektu).

 5. POGŁĘBIONA DIAGNOSTYKA ROZWOJU PSYCHOMOTORYCZNEGO DZIECKA DO LAT 2. – w ramach tej formy wsparcia specjaliści z dziedziny psychologii, pedagogii i pediatrii będą koncentrować się na rozpoznaniu nieprawidłowości, jakie zachodzą w rozwoju psychomotorycznym małego dziecka (diagnostyka).

  Celem prowadzonej diagnostyki będzie ocena rzeczywistego stopnia rozwoju danego dziecka, które boryka się z pewnymi ułomnościami fizyczno-psychicznymi. Diagnostykę planuje się prowadzić na
  podstawie monitoringu zachowań i reakcji dziecka, jakie objawia ono w trakcie konsultacji. Wynikiem usługi będzie postawienie wstępnej diagnozy co do etapu rozwoju dziecka i wskazanie zaleceń, jakie należałoby wykonać, aby poradzić sobie z danym problemem psychomotorycznym lub wskazanie innych działań, które pomogłyby dziecku na powrót na właściwą ścieżkę rozwoju. Osoba i/lub zespół odpowiedzialny za wykonanie usługi, przedstawi również rodzicom/opiekunom dziecka główne zalecenia co do dalszych kroków, jakie należy podjąć, celem próby wyeliminowania nieprawidłowości w rozwoju dziecka np. rehabilitacja oraz zaimplikowaniu postaw sprzyjających zdrowemu i prawidłowemu rozwojowi dziecka w kolejnych latach
  jego życia.

  Usługą planuje się objąć 50. dzieci (25K i 25M). Dla każdego z dzieci założono 1. usługę diagnostyczną (konsultację) w oparciu o powszechnie uznane metody terapeutyczne, która pozwoli stwierdzić, czy dane dziecko wymaga poddania się usłudze rehabilitacji domowej (terapii
  ruchowej), którą przewidziano jako dodatkowy element wsparcia (patrz pkt. 6.).

 6. NIWELOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ROZWOJU DZIECKA DO LAT 2. (MOBILNY INSTRUKTAŻ REHABILITACJI DOMOWEJ) – usługą tą objętych zostanie 3. dzieci (1K i 2M), które wcześniej skorzystały z jednej z usług diagnostycznych i u których stwierdzono zasadność zastosowania rehabilitacji w warunkach domowych.

  W ramach zadania planuje się przeprowadzić instruktaż szkoleniowy rodziców dziecka, tak aby pokazać im możliwości rehabilitacji dziecka w warunkach domowych. Założono przeprowadzenie jednego pełnego cyklu instruktaży (10 zabiegów dla dziecka), w trakcie których rodzice i/lub
  opiekunowie dzieci będą poznawać praktyczne i teoretyczne możliwości rehabilitacji ich dziecka.

  Zabiegi będą przybierały różną postać np. form zabawowych, czynności pielęgnacyjnych, ćwiczeń rozluźniających i usprawniających, ćwiczeń narządu mowy itp. Specjaliści będą zwracać uwagę również na inne czynności dnia codziennego, jakie wiążą się z opieką nad dzieckiem i pokazywaniem mu świata oraz uczeniem samodzielnego życia.

 7. SZKOLENIA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO (OPIEKA OKOŁOPORODOWA) – szkolenia te, wedle koncepcji planowanej formy wsparcia, będą realizowane w postaci szkoleń grupowych (SG) oraz zajęć praktycznych w grupach (ZPG).

  Szkolenia grupowe poruszały będą głównie teoretyczną tematykę zagadnień związanych ze sprawowaniem i/lub świadczeniem usług opieki okołoporodowej i medycznej dla kobiet, będących w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym młodych, nastoletnich matek. Zaplanowano utworzenie dwóch grup szkoleniowych, w których uczestniczyć będzie 20. osób. Szkolenia grupowe organizowane będą w grupach 10 osobowych.

  Proponowana tematyka SG będzie poruszała następujące zagadnienia:
  A) Zmiany zachodzące w organizmie kobiety w czasie ciąży,
  B) Przebieg ciąży –objawy porody, schematy zachowań, pozycje porodowe,
  C) Pierwsza pomoc położnej środowiskowej (opieka po porodzie i karmienie piersią),
  D) Metody i techniki czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych nad matką po porodzie,
  E) Zasady opieki poporodowej – stany emocjonalne w czasie ciąży, depresja poporodowa,
  F) Zapobieganie zakażeniom i szczepienia,
  G) Możliwości i systemy wsparcia, dostępnych dofinansowań oraz świadczeń NFZ dla opieki domowej dla matki w ciąży i po porodzie.

  Proponowana tematyka SG daje możliwość ich zmiany, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i oczekiwań, jakie zostaną zaobserwowane i zdiagnozowane na etapie rekrutacji uczestników do projektu. Każdy z uczestników szkoleń skorzysta z 20h szkoleń grupowych, w których brać
  będzie cała 10. osobowa grupa szkoleniowa. W razie potrzeby, mogą zostać (w ramach zajęć
  praktycznych w grupach) zorganizowane dla UP spotkania z wykładowcami i prelegentami, którzy będą mogli się wypowiedzieć n/t tego, które z zaproponowanych tematów dot. opieki okołoporodowej są w ich opinii najbardziej warte poruszenia i szczegółowego omówienia.

  Zajęcia praktyczne (ZPG), organizowane w grupach w trakcie szkoleń grupowych dla UP,
  będą koncentrowały się na przekazywaniu praktycznej i specyficznej wiedzy w zakresie przygotowania matki do porodu, zachowań w trakcie porodu oraz postępowania poporodowego z własnym ciałem, dzieckiem i otoczeniem oraz ćwiczeniu umiejętności interpersonalnych.

  Szkolenia grupowe oraz zajęcia praktyczne będą prowadzone przez osoby dysponujące odpowiednią wiedzą z zakresu opieki okołoporodowej nad matką i dzieckiem (kierunki medyczne, położne, pielęgniarki, certyfikowani doradcy).

Zadania w ramach Projektu:

1. Rekrutacja oraz działania informacyjno-promocyjne.
2. Profilaktyka zakażeń pneumokokowych – szczepienia przeciw pneumokokom (dzieci w wieku: do 2 lat).
3. Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia (Etap: I.)
4. Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia (Etap: II.)
5. Mobilna opieka okołoporodowa nad matką (do 20. tygodnia ciąży oraz po porodzie).
6. Niwelowanie nieprawidłowości rozwoju dziecka do lat 2. wraz z pogłębioną diagnostyką rozwoju psychomotorycznego dziecka.
7. Szkolenia dla personelu medycznego – opieka okołoporodowa.
8. Personel Projektu.

Planowane efekty:

– liczba osób, które zostaną objęte usługami zdrowotnymi w programie: ogółem 1535-osób, w tym: 1432-Kobiet i 103-Mężczyzn;

– liczba kobiet do 35 roku życia, które zostaną objęte usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem: ogółem 1335-osób, w tym: 1335-Kobiet i 0-Mężczyzn;

– liczba dzieci, które zostaną objęte usługami zdrowotnymi w programie dotyczącym opieki nad matką i dzieckiem: ogółem 200-osób, w tym: 97-Kobiet i 103-Mężczyzn;

– liczba osób (personelu służb świadczących usługi zdrowotne), które zostaną objęte wsparciem w programie: ogółem 20-osób, w tym 18-Kobiet i 2-Mężczyzn;

– liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne: ogółem-2.

–  Liczba podmiotów leczniczych objętych wsparciem w programie świadczących usługi zdrowotne z zakresu Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS): ogółem-1.