Zapytanie ofertowe 1/12/MiD/ZO/SCOB/2017 – wykonanie usługi zaszczepienia dzieci w wieku od 6. tygodni do 2. lat (urodzonych w latach 2015-2016) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579).
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://mid.scob24.pl/
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie placówki medycznej z terenu woj. opolskiego, której zadaniem będzie wykonanie usługi zaszczepienia dzieci w wieku od 6. tygodni do 2. lat (urodzonych w latach 2015-2016) na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.