Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/05/MiD/ZO/SCOB/2019

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/05/MiD/ZO/SCOB/2019, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 9.05.2019r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usług zdrowotnych w zakresie „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka”, mającej na celu wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka do lat 2.  na potrzeby Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Joanna Łopuszańska

ul. Powstańców Śl. 9, 47-100 Strzelce Opolskie

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.