Zapytanie ofertowe 2/05/MiD/ZO/SCOB/2019 – usługi edukacyjno-szkoleniowe i zdrowotne w zakresie „Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych” dla rodziców lub opiekunów

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 

Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.).

  1. ZAMAWIAJĄCY:
  1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
  2. tel.: 506 960 180
  3. NIP: 756-125-19-44
  4. e-mail: biuro@scob24.pl
  5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
  6. strona internetowa projektu: http://mid.scob24.pl/
  7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu usług edukacyjno-szkoleniowych i zdrowotnych w zakresie „Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych” dla rodziców lub opiekunów Uczestników Projektu tj. dzieci do 2 roku życia, w ramach Projektu Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.  

  1. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia będzie przeprowadzenie usługi „Mobilnego Instruktażu Rehabilitacji w Warunkach Domowych” mającego na celu przeprowadzenie instruktażu szkoleniowego rodziców lub opiekunów dziecka, tak aby pokazać im możliwości rehabilitacji dziecka w warunkach domowych.

Usługa „Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych” stanowi następstwo i uzupełnienie do zaleceń lekarskich, określonych na etapie konsultacji zdrowotnych dziecka w ramach usługi „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka”  dla  Uczestników Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” tj. dzieci do 2 roku życia.

 

Usługa (Instruktaż) będzie realizowana w formie konsultacji fizjoterapeutycznych, połączonych z praktycznym szkoleniem i edukacją rodziców lub opiekunów dzieci.

Wsparciem są objęte dzieci do 2 roku życiu, co oznacza iż pierwsze wsparcie tj. usługę zdrowotną w ramach Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych, należy udzielić dziecku przed ukończeniem przez nie 2 lat – mając na uwadze dokładną datę urodzin.

 

Opis usługi

Ilość UP* (dzieci) objętych usługą

Ilość konsultacji i usług /1 UP*

Czas trwania usługi / konsultacji

Usługi edukacyjno-szkoleniowe i konsultacje zdrowotne (fizjoterapeutyczne) w zakresie „Mobilnego instruktażu rehabilitacji w warunkach domowych”

40. dzieci

do 2. roku życia

Pełny cykl instruktaży wynosi

4. konsultacje (usługi) dla 1 UP*

45-60 min / 1. usługa (konsultacja)

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:

a) Zapytanie ofertowe nr 2/05/MiD/ZO/SCOB/2019

b) Załącznik nr 1. – Formularz ofertowy Wykonawcy

c) Załącznik nr 2. – Formularz aplikacyjny Wykonawcy

d) Załącznik nr 3. – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

e) Załącznik nr 4. – Klauzula informacyjna RODO

Zapraszamy do składania ofert!