Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/ZO/SCOB/2018

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie Zapytania Ofertowego nr 1/08/MiD/ZO/SCOB/2018, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 16.08.2018r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla usług edukacyjnych i zdrowotnych w postaci „Mobilnej poradni laktacyjnej” (porady laktacyjne) dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

Alicja Segrodnik

ul. Akacjowa 1D/5, 47-330 Zdzieszowice

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najkorzystniejsza w oparciu o zastosowane kryterium wyboru określone w Zapytaniu Ofertowym.