Zapytanie ofertowe 1/08/MiD/ZO/SCOB/2018 – usługi edukacyjne i zdrowotne w postaci „Mobilnej poradni laktacyjnej” (porady laktacyjne) dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie Zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579, z późn. zm.).
 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek
ul. Henryka Pobożnego 1,  47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://mid.scob24.pl//
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu usług edukacyjnych i zdrowotnych w postaci „Mobilnej poradni laktacyjnej” (porady laktacyjne) dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. kobiet do 35 r. ż. do 20 tygodnia ciąży i/lub 7+ tyg. po porodzie.