Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR OST.271.1.32.2019 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Gmina Krapkowice informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 28.08.2019r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na potrzeby projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

 

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę:

Radio Park Sp. z o.o., ul. Piastowska 1, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najniższa cenowo.

OST.271.1.32.2019_Informacja