ZAPYTANIE OFERTOWE NR OST.271.1.32.2019 DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – przeprowadzenie kampanii medialnej – promocja w mediach (radio) w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na na potrzeby projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!”

Gmina Krapkowice (zwana dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.).
 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1. Gmina Krapkowice
ul. 3 Maja 17,  47-303 Krapkowice
2. tel.: 77 44 66 822
4. strona internetowa projektu: http://mid.scob24.pl//
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Dominika Wójcik tel.: +48 77 44 66 841

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii medialnej – promocja w mediach (radio) w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na potrzeby projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020).

Szczegółowe informacje dotyczące Zapytania ofertowego (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) znajdują się poniżej:
 
 
 
Zapraszamy do składania ofert!