Zapytanie ofertowe 1/11/MiD/ZO/SCOB/2018 – usługi „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka” mającej na celu wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą rozeznania rynku bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.).
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://mid.scob24.pl/
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi, polegającej na świadczeniu usług zdrowotnych w zakresie „Niwelowania nieprawidłowości rozwoju dziecka do lat 2. wraz z pogłębioną diagnostyką rozwoju psychomotorycznego dziecka” dla Uczestników Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. dzieci do 2 roku życia, w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.  
 
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Wyłonienie Wykonawcy, którego zadaniem w ramach realizacji przedmiotu Zamówienia będzie przeprowadzenie konsultacji zdrowotnej (usługi) „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka” mającej na celu wczesne rozpoznanie nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym dziecka dla Uczestników Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” tj. dzieci do 2 roku życia.
 
Liczba dzieci planowanych do objęcia wsparciem wynosi: 10. 
 
Wsparciem są objęte dzieci do 2 roku życiu, co oznacza iż pierwsze wsparcie tj. usługę zdrowotną w ramach „Pogłębionej diagnostyki rozwoju psychomotorycznego dziecka”, należy udzielić dziecku przed ukończeniem przez nie 2 lat – mając na uwadze dokładną datę urodzin.
 
Czas trwania pojedynczej konsultacji zdrowotnej dla dziecka wynosi 90 minut.