Zapytanie ofertowe 1/10/MiD/ZO/SCOB/2018 – usługa przeprowadzenia nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży

Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek (zwane dalej: Zamawiającym) ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w ramach Projektu pt. „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna Działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). 
 
Wybór Wykonawcy będzie odbywał się zgodnie z zasadą konkurencyjności bez stosowania przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.)
 
I. ZAMAWIAJĄCY:
 
1. Strzeleckie Centrum Obsługi Biznesu „SCOB” Marcin Rękawek, 
ul. Henryka Pobożnego 1, 47-100 Strzelce Opolskie
2. tel.: 506 960 180
3. NIP: 756-125-19-44
4. e-mail: biuro@scob24.pl
5. strona internetowa: http://www.scob24.pl/
6. strona internetowa projektu: http://www.mid.scob24.pl/
7. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:
– Mateusz Grabelus tel.: +48 506 960 180
 
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 
1. Przedmiotem Zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest realizacja usługi, polegającej na przeprowadzeniu nieinwazyjnych badań prenatalnych dla Uczestniczek Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro” tj. kobiet poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży w ramach Projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
 
Wszelkie dalsze i szczegółowe informacje (wraz z dokumentami aplikacyjnymi) dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich pod adresem:
 
 
Zapraszamy do składania ofert!