Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Gmina Krapkowice informuje o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przedmiocie ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, które zostało wystosowane drogą elektroniczną (e-mail) do potencjalnych Oferentów oraz ukazało się w dniu 24.09.2018r. na stronie internetowej projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” i dotyczyło wyłonienia Wykonawcy dla przeprowadzenie dwóch 3-miesięcznych kampanii medialnych – promocja w mediach (radio) w ramach prowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na potrzeby projektu „Zdrowa Matka i Dziecko – z szansą na lepsze jutro!” 

Za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert uznano ofertę: 

Radio Park Sp. z o.o., ul. Piastowska 1, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

Oferta spełniła wszystkie stawiane wymogi i okazała się być najniższa cenowo.